Welcome! 登入 註冊
美寶首頁 美寶百科 美寶論壇 美寶落格 美寶地圖

Advanced

宗教

宗教 作者 Views 發表時間

◎孝順父母有三個等級

擺渡人 570 03/20/2014 04:05PM

Re: ◎孝順父母有三個等級

mrrinboy 875 03/20/2014 04:39PM

※淨空法師:若信願具足,念南無地藏王菩薩是否也可以往生極樂世界

擺渡人 519 03/20/2014 04:05PM

●淨空法師:生生世世念佛為什麼沒能往生淨土?

擺渡人 516 03/19/2014 12:26PM

● ▌▌父母是家中的活菩薩

擺渡人 483 03/19/2014 12:25PM

◆淨空法師:為什麼現在念佛的人很多,往生淨土的人很少?

擺渡人 498 03/18/2014 04:00PM

◆宣化上人:念地藏王菩薩聖號,是最神聖的工作

擺渡人 639 03/18/2014 04:00PM

● ▌▌你心定了,你就能轉境界

擺渡人 594 03/18/2014 03:54PM

◆宣化上人:與娑婆世界眾生因緣最深的兩尊佛

擺渡的人 681 03/18/2014 03:53PM

★如果有一天,生你養你的兩個人都走了(上)

擺渡人 549 03/12/2014 02:02PM

Re: ★如果有一天,生你養你的兩個人都走了(上)

mrrinboy 955 03/12/2014 05:08PM

★如果有一天,生你養你的兩個人都走了(下)

擺渡人 496 03/12/2014 02:03PM

● ▌▌網路戒淫

擺渡人 383 03/10/2014 01:35PM

Re: ● ▌▌網路戒淫

mrrinboy 1,003 03/10/2014 05:33PM

★淨空法師:佛說我們再得人身的機會就像“須彌穿針”

擺渡人 351 03/08/2014 01:31PM

◎淨空法師:起心動念也有果報----有例為證

擺渡人 423 03/08/2014 01:30PM

★孝順父母的28個方式

擺渡人 339 03/05/2014 10:04AM

Re: ★孝順父母的28個方式

mrrinboy 753 03/05/2014 06:32PM

◆淨空法師法語:種善因一定得善果

擺渡人 462 03/05/2014 11:28AM

是身如聚沫不可撮摩,是身如泡不得久立 ... 《維摩詰所說經.卷上.第二品》

gustav 6,070 03/01/2014 09:31PM

◎宣化上人:修行莫貪快

擺渡人 624 02/28/2014 07:45PM

★隨時自我分析 改正缺點

擺渡人 575 02/28/2014 06:17PM

★宣化上人:吃肉和不吃肉,有什麼不同的地方?

擺渡人 444 02/26/2014 03:51PM

◎唸經典咒語的好處

擺渡人 469 02/17/2014 11:40AM

Re: ◎唸經典咒語的好處

mrrinboy 938 02/17/2014 12:05PM


佛法,謝謝! 作者 Views 發表時間

★考試心理建設part2---必看

擺渡人 492 10/29/2021 11:30PM

★考試心理建設---必看(修正版)

擺渡人 1617 09/16/2016 07:59PM

尚介青!尚介靈!地球史上最強的網頁!!急!急!急!

擺渡人 1663 03/20/2016 05:07PM

念無念念,行無行行,言無言言,修無修修 ... 《佛說四十二章經》

gustav 1473 07/06/2017 09:47PM

勝法能逆生死流,甚深微妙難得見,有情盲冥貪慾覆,由不見故受眾苦 ... 《金光明最勝王經・卷四》

gustav 1195 07/06/2017 06:13AM

★唸經典、咒語的好處

擺渡人 1063 05/12/2017 04:25PM

●二十五種快樂的方法你做到了幾種呢?

擺渡人 937 01/02/2014 04:11PM

☆把天下人都當成是自己的父母、子女、愛人

擺渡人 1092 09/15/2016 10:46PM

★以下是對修行之人很有幫助的兩首籤詩,希望大家珍惜之:

擺渡人 1600 08/15/2014 11:31AM

☆我現在就要開始了---聰明的人就是這麼想的

擺渡人 841 02/17/2014 11:36AM

☆我現在就要開始了---聰明的人就是這麼想的

擺渡人 1002 09/15/2016 10:43PM

◎生活創意與哲學(完整版)--有青才敢大聲!!

擺渡人 1168 05/05/2015 04:12AM

慈悲三昧水懺

HP 2766 09/20/2015 10:33PM

★孝順父母的28個方式

擺渡人 1206 07/20/2015 09:48AM

☆靜思語100句

擺渡人 1161 07/20/2015 09:47AM

◎孝順父母有三個等級

擺渡人 836 07/20/2015 09:46AM

修行菩薩凡有二十種魔障 ... 《大乘修行菩薩行門諸經要集卷中.出降伏魔經》

gustav 1958 01/06/2015 01:01AM

解脫者真實智生,我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有 ... 《雜阿含經卷第一》

gustav 2635 01/01/2015 11:06PM

入不思議解脫境界普賢行願品 ... 《大方廣佛華嚴經卷第四十》

gustav 1965 01/01/2015 09:07PM

我於爾所大劫海中,自憶未曾於一念間不順佛教 ... 《大方廣佛華嚴經卷第三十九》

gustav 1814 01/01/2015 09:01PM

臺灣民間信仰 作者 Views 發表時間

全臺灣供奉文昌帝君寺廟一覽表(編輯中)

gustav 22129 02/08/2013 09:04PM

《關聖帝君明聖真經》

gustav 6443 02/02/2013 11:46PM

《元始天尊說梓潼帝君本願經》(又名《文昌帝君本願經》)

gustav 5452 02/02/2013 08:48PM

《文昌帝君孝經》

gustav 4213 02/02/2013 08:40PM

台中市樂成宮「文昌帝君」介紹

gustav 4984 02/02/2013 08:38PM

《文昌帝君丹桂籍》

gustav 3980 02/02/2013 08:35PM

《呂帝心經》

gustav 6597 02/02/2013 12:01AM

《孚佑帝君醒心真經》

gustav 4238 02/01/2013 11:07PM

台灣較有名或歷史悠久的關帝廟

gustav 37140 01/30/2013 01:30PM

《玉皇上帝洪慈救劫寶經》

gustav 3969 01/29/2013 09:58PM

《玉皇心印妙經》

gustav 3404 01/28/2013 11:42PM

《太上感應篇》

gustav 3400 01/25/2013 11:14PM

《關聖帝君降筆真經》

gustav 3150 01/19/2013 03:37PM

《文昌帝君陰騭文》

gustav 3482 01/19/2013 12:31AM

道教 作者 Views 發表時間

民國107年歲次戊戌年狗年農民曆與宮廟所安奉太歲燈,太歲符錯誤百出。

liyeushyh 1137 02/03/2018 02:57PM

民國107年歲次戊戌年狗年造成農民曆與宮廟所公告的補運制解十二神煞錯誤百出原因。

liyeushyh 1094 01/28/2018 02:22PM

民國107年歲次戊戌年狗年,宮廟所公告的補運制解十二神煞錯誤百出。

liyeushyh 895 01/16/2018 11:58AM

★做人要有慈悲心,一生光明磊落,問心無愧。

擺渡人 1737 01/02/2014 02:41PM

因果,與超越因果

gustav 3923 02/16/2013 11:28PM

道教格言集錦

JIGME 3168 02/02/2013 05:59PM

《呂帝心經》

gustav 6597 02/02/2013 12:01AM

《孚佑帝君醒心真經》

gustav 4238 02/01/2013 11:07PM

《玉皇上帝洪慈救劫寶經》

gustav 3969 01/29/2013 09:58PM

《玉皇心印妙經》

gustav 3404 01/28/2013 11:42PM

道教諸仙列聖寶誥

gustav 17716 01/27/2013 09:41PM

[轉載] 道教神仙譜(下)

gustav 22360 01/27/2013 05:21PM

[轉載] 道教神仙譜(上)

gustav 35430 01/27/2013 05:20PM

《道德經》

gustav 3774 01/27/2013 01:50PM

《太上感應篇》

gustav 3400 01/25/2013 11:14PM

《關聖帝君降筆真經》

gustav 3150 01/19/2013 03:37PM

《文昌帝君陰騭文》

gustav 3482 01/19/2013 12:31AM

Hinduism 作者 Views 發表時間

Hanuman Chalisa

mimizorro 3799 11/05/2011 05:09PM

Ramayan

mimizorro 3846 11/29/2011 09:05AM

Purusha Suktam

mimizorro 3244 11/13/2011 06:13PM

The Epitome of Temple Art– Bharatanatyam

mimizorro 3236 07/19/2009 06:42PM

The Epitome of Temple Art – Sanskrit Chanting

mimizorro 3824 07/16/2009 06:41PM