Welcome! 登入 註冊
美寶首頁 美寶百科 美寶論壇 美寶落格 美寶地圖

Advanced

龍樹中論觀有無品中的自性問題

Posted by annie 
龍樹中論觀有無品中的自性問題

分類標籤: 中觀
在比較青目釋、清辨與月稱的版本可以發現幾個問題點;清辨在此品中對於他宗的反駁上往往使用「在第一義中,才不許自性成立; 然在世俗中安立諸法如幻者我所不遮…或說不違現見及世間所解」或說「因緣生法如幻夢焰,世諦中有非第一義」,這樣的解釋背後也呈現清辨在自性在二諦扮演的角色之不同, 對清辨而言,勝義諦為非自性成立,而世俗諦是承許為自性[/相]有,如同在文中所說:「在世俗中安立諸法如幻者我所不遮」。然而,這與月稱在《入中論》中的主張相當不同,《入中論》說:「於真性時以何理,觀自他生皆非理,彼觀名言亦非理,汝所計生由何成。」 其自釋又說:「如以觀勝義時所說正理,觀自生他生皆不應理。如是於名言中由自性生亦 不應理。汝所計之諸法生,由何成立?故自相生於二諦中俱非是有。…二諦俱無自性故,彼等非斷亦非常。…雖見為有,亦無自性生。」在這裡要澄清的是, 清辨說:「不違現見及世間所解」但是月稱也有類似的說法,月稱於《入中論》中說:「如說瓶等真實無,世間共許亦容有。」因此,此處不違世間所解與兩者對世俗諦因自性有無的主張是不同的。」回到清辨的立場,也就是主張世俗諦為自性有,若是如此,便需要解釋如何從世俗諦過渡到勝義諦, 這樣的主張勝義與世俗是否會互相危害,或是世俗與勝義如何有所關聯。也就是以世俗名言說明「勝義無自性」的情形時,卻同時主張「世俗有自性」,那麼世俗如何能成為達到勝義的所依?再者,各家對自性的詮釋是否相同也是需要再確認的。又各家對自性、自相與字體的定義為何或此二者是否相同都必須釐清,才能在共許的基礎上有所探討,這樣的說法也許也在呼應月稱認為在世俗上亦主張無自性, 而主張以應成的方式而不主張以自立量的方式論辯。