Welcome! 登入 註冊
美寶首頁 美寶百科 美寶論壇 美寶落格 美寶地圖

Advanced

修行菩薩凡有二十種魔障 ... 《大乘修行菩薩行門諸經要集卷中.出降伏魔經》

爾時善堅天子在於會中,見魔波旬化現佛形坐在道場。天子問波旬言:「向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業,當願為說。何者是修行菩薩魔障?」
說是語已,是魔波旬蘇失迷卻化本形,而白天子言:「修行菩薩凡有二十種魔障:
一者,求於解脫怖畏世間,習瑜伽諸論供養修學,當知則是魔障。
二者,搜求空相遠離眾生,當知則是魔障。
三者,修無為法,不樂有為善根功德,當知則是魔障。
四者,所修禪定,不樂世間定門,當知則是魔障。
五者,所顯法教不令發大慈心,當知則是魔障。
六者,尋求精進有德之徒,於破戒人而生瞋嫌,當知則是魔障。
七者,顯揚聲聞道行覆蓋大乘,當知則是魔障。
八者,顯揚世諦所說,若聞大乘空義無著無相,而能覆蓋,當知則是魔障。
九者,已識趣菩薩道,更不求六波羅蜜,當知則是魔障。
十者,自讚精進,不勸怠慢眾生,當知則是魔障。
十一者,修集功德,不念無上菩提,當知則是魔障。
十二者,修治毘鉢舍那正見,不見眾生正見,當知則是魔障。
十三者,志求斷煩惱,不願處於三界,當知則是魔障。
十四者,雖以智慧觀察慈悲而無習行,當知則是魔障。
十五者,所修善行,若非善巧方便,當知則是魔障。
十六者,不修大乘菩薩藏經,習學外道世論,當知則是魔障。
十七者,博達慧學護惜經法,恐他習解,當知則是魔障。
十八者,若緣俗事皆當盡心,若習妙法元無學意,當知則是魔障。
十九者,若修行菩薩見說大乘而不敬習,亦不供養,若見聲聞緣覺乘人,隨其習行相應和合,當知則是魔障。
二十者,若修行菩薩得大名聞無所乏少,若當親見釋梵四王帝主大臣長者,若不顯說如來無量聖德,亦不供養,亦不敬承,當知則是魔障。
天子當知!修行菩薩有如是二十種最大魔障,應當攝心覺悟如教。修行菩薩則入大乘次位已,發菩提心,修禪波羅蜜定,若在睡眠,尚不樂入聲聞位地。」

~《大乘修行菩薩行門諸經要集卷中.第十八出降伏魔經(顯說一條行)》,大唐至相寺沙門釋智嚴譯(CBETA全文