Welcome! 登入 註冊
美寶首頁 美寶百科 美寶論壇 美寶落格 美寶地圖

Advanced

應知心城如幻,謂以一切智了諸法性 ... 《大方廣佛華嚴經.卷三十》「善男子!汝應善巧守護心城,
謂不貪一切生死境界;應莊嚴心城,謂觀察趣求如來十力;
應淨治心城,謂畢竟遠離慳嫉諂誑;
應清涼心城,謂思惟一切諸法實性;應增長心城,
謂以大精進成辨一切助道之法;應嚴飾心城,
謂建立一切禪定解脫自在宮殿;
應照耀心城,謂普入一切如來道場,
聽受般若波羅蜜法;應增益心城,
謂普能出生一切如來諸方便海;應堅固心城,
謂恒勤修習增長普賢清淨行願;應防護心城,
謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍;應廓徹心城,
謂開引諸佛普智光明;應善補心城,謂受持諸佛甘露法雨;
應扶助心城,謂深信一切佛功德海;
應廣大心城,謂大慈遍及一切世間;應普覆心城,
謂集眾善法以覆其上;應寬博心城,
謂大悲哀愍一切眾生;應開闢心城,謂悉捨所有,
隨應給施一切眾生;應密護心城,
謂防諸生死惡欲境界,不令得入;應嚴肅心城,
謂斷除一切諸不善法,流轉根本;應決定心城,
謂集一切智助道之法,恒無退轉;應安立心城,
謂正念三世一切如來圓滿境界;應瑩徹心城,
謂明解一切如來法輪,修多羅中所有法門;
應部分心城,謂普能曉示一切眾生,
皆令得見薩婆若道;應住持心城,
謂普攝一切三世如來諸大願海;應令心城富實,
謂積集一切周遍法界大福智聚;應令心城明了,
謂普知眾生諸根樂欲煩惱等法;應令心城自在,
謂普攝一切十方法界;應令心城清淨,
謂正念一切諸佛如來;應知心城自性,
謂知一切法皆無有性;應知心城如幻,謂以一切智了諸法性。
「善男子!菩薩摩訶薩若能如是淨修心城,
則能積集一切善根,隨所修行,皆能證入。
何以故?蠲除一切諸障難故,所謂:見佛障、聞法障、
親近供養諸如來障、方便攝取諸眾生障、
嚴淨種種佛國土障。善男子!
菩薩摩訶薩以離如是諸障難故,若發希求善知識心,不用功力,
則便得見,乃至究竟成一切智。」

~《大方廣佛華嚴經.卷三十》,罽賓國三藏般若奉 詔譯(CBETA全文