Welcome! 登入 註冊
美寶首頁 美寶百科 美寶論壇 美寶落格 美寶地圖

Advanced

【不可思議功德】阿彌陀經 高清 HD 誦念【動態字幕】

Posted by affter333 
【不可思議功德】阿彌陀經 高清 HD 誦念【動態字幕】

http://img88.xooimage.com/files/6/5/a/amtf_cap1_s-36b20a0.jpg

http://img87.xooimage.com/files/a/6/9/amtf_cap2_s-36b20bc.jpg

http://img88.xooimage.com/files/f/f/5/amtf_cap3_s-36b20d8.jpg

【不可思議功德】阿彌陀經 高清 HD 誦念【動態字幕】

佛 說 阿 彌 陀 經

(不可思議功德 一切諸佛所護念經)

釋迦牟尼佛說的每一部經典,都有人請法,只有《阿彌陀經》例外,這
部經是佛不問自說,沒有人請法。為什麼?因為沒有人明白這種的法。
這個淨土法門在表面上看來,好像是很簡單,但實際上,

「阿彌陀佛」四個字就包括三藏十二部一切的經典。

「佛說阿彌陀經」是淨土宗最根本的一部經典,文字篇幅不多,功德卻
非常的殊勝不可思議。只要虔誠誦經就能得到「一切諸佛所護念」,而
且能圓滿具足「信、願、行」這「淨土三資糧」,決定往生極樂淨土。
----------------------------------------------------------------------------

這部經為什麼重要?佛法將滅時,最先滅的是「楞嚴經」,因為魔王最
怕楞嚴咒。「楞嚴經」滅後,接著其它經典亦相繼消滅。那時雖有紙,
但紙上沒有字。最後只剩「阿彌陀經」,在世上多停留一百年,會度無
量無邊的眾生。然後阿彌陀經亦滅了,只剩六字洪名「南無阿彌陀佛」
在這個世界上多待一百年,以此六字洪名又度了很多人,有無量無邊那
樣多。以後六字洪名中,「南無」兩字又沒有了,就剩「阿彌陀佛」,
再下去一百年,佛法就沒有了。故此部經是最後才滅的,故非常重要。

----------------------------------------------------------------------------
佛在「阿彌陀經」說:

若有善男子,善女人,聞是經受持者 及 聞諸佛名者,
是諸善男子,善女人,皆為一切諸佛之所護念。

每日持頌 「阿彌陀經」「阿彌陀佛聖號」,得一切諸佛護念。

----------------------------------------------------------------------------
念 阿彌陀佛聖號 的十種功德:

一. 晝夜常得諸天大力神將,並請眷屬,隱形守護。
二. 常得二十五大菩薩,如觀世音等,及一切菩薩,常隨守護。
三. 常為諸佛晝夜護念,阿彌陀佛常放光明攝受此人。
四. 一切惡鬼若夜叉羅剎皆不能害,一切毒蛇毒龍毒藥悉不能害。
五. 一切火難,水難,冤賊,刀箭牢獄,鈕械橫死,枉死,悉皆不受。
六. 先所作罪,皆悉消滅,所殺冤命,彼蒙解脫,更無執對。
七. 夜夢正直,或復夢見阿彌陀佛,勝妙色像。
八. 心常歡喜,顏色光澤,氣力充盛,所作吉利。
九. 常為一切世間人民,恭敬供養,歡喜禮拜,猶如敬佛。
十. 命終之時,心無怖畏,正念現,前得見阿彌陀佛,及諸菩薩聖眾。
手持金臺,接引往生西方淨土,盡未來際,受勝妙樂。

----------------------------------------------------------------------------
淨土法門 相關網頁連結:

【淨土法門介紹】: http://www.amitabha-mba.org/amitabha/amtf.htm
【淨土法門專輯】: http://www.book853.com/list.aspx?cid=15
【淨土五經文章 繁體】: http://book.bfnn.org/article_06.htm
【淨土五經文章 簡體】: http://boruo.goodweb.cn/article_06.asp
【淨土法門博客】 : http://hi.baidu.com/%D1%F4%B9%E2%CA%A6%BD%E3/home
【更多網站連結】 : http://lzdmz.webs.com/links.htm

============================================================================
【不可思議功德】佛說阿彌陀經 高清 HD 誦念【動態字幕】

直接下載: (美國站 1) (推薦) http://ff08d04.filefactory.com/dlp/2zh2wz1xk2nt/n/AMTF_Sutra_v1.zip
直接下載: (美國站 2) (推薦) http://ff09d04.filefactory.com/dlp/2vxc1f6e75j1/n/AMTF_Sutra_v1.zip
直接下載: (美國站 3) (推薦) http://ff08d06.filefactory.com/dlp/668sfl0y77dl/n/AMTF_Sutra_v1.zip
間接下載: (美國站 4) (備用) http://rapidshare.com/files/3393003739/AMTF_Sutra_v1.zip
間接下載: (美國站 5) (備用) http://hotfile.com/dl/164818469/041ba00/AMTF_Sutra_v1.zip.html

間接下載: (大陸站 1) (備用) http://www.vdisk.cn/down/index/10607794
間接下載: (大陸站 2) (備用) http://www.ctdisk.com/file/8555625
間接下載: (大陸站 2) (備用) http://www.400gb.com/file/8555625
間接下載: (大陸站 3) (備用) http://howfile.com/file/affter333/9e627f4f/
間接下載: (大陸站 4) (備用) http://yfdisk.com/file/affter333/fb1efd9e/

█ 如失效 請至網站 有新下載點 (及其它佛曲) █ : http://lzdmz.webs.com/chinese.htm
==============================================================

請頂此帖 或 轉載此帖 功德無量 !!

.

每日持頌 「阿彌陀經」「阿彌陀佛聖號」,得一切諸佛護念。