Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區部落格 專區地圖

Advanced

Change History

Message: Re: [期中作業] 個人風格VI設計

Changed By: 素玉 : )
Change Date: April 24, 2012 10:29PM

Re: [期中作業] 個人風格VI設計
[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-1.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-2.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-3.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-4.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-5.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/su-1.jpg[/IMG][/img]
小素玉在籃球場發呆休息...

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/su-2.jpg[/IMG][/img]
小素玉搭電梯中...回房間準備睡覺了.....

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-6.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-7.jpg[/IMG][/img]

1.設計理念 : 以太陽和花做結合,產生了太陽花,想要給人燦爛活潑熱情。

(1)選定的表現風格 : 風格,活潑熱情。

(2)選定的角色與特色 : 頭上有著太陽花,代表燦爛,有點小搞怪,希望給人永遠開朗樂觀。

2.色彩計畫 : 以暖色系為主,原色 ( 主要我喜歡原色,飽和!! 讚!! )

3.設計項目 : 個人VI . 周邊商品 . 吉祥物與紙公仔!!

視一A 1005445045 素玉 :)

Original Message

作者: 素玉 : )
Date: April 24, 2012 01:20AM

Re: [期中作業] 個人風格VI設計
[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-1.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-2.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-3.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-4.jpg[/IMG][/img]

[img]http://i1120.photobucket.com/albums/l485/susu1107/sunny-5.jpg[/IMG][/img]

1.設計理念 : 以太陽和花做結合,產生了太陽花,想要給人燦爛活潑熱情。

(1)選定的表現風格 : 風格,活潑熱情。

(2)選定的角色與特色 : 頭上有著太陽花,代表燦爛,有點小搞怪,希望給人永遠開朗樂觀。

2.色彩計畫 : 以暖色系為主,原色 ( 主要我喜歡原色,飽和!! 讚!! )

3.設計項目 : 個人VI . 周邊商品 . 吉祥物與紙公仔!!

視一A 1005445045 素玉 :)