Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區部落格 專區地圖

Advanced

Change History

Message: Re: [作業04] 真人插畫 視傳1A 9821445055 卓育如

Changed By: chocho1214
Change Date: December 29, 2009 12:11AM

Re: [作業04] 真人插畫 視傳1A 9821445055 卓育如
[img]http://img130.imageshack.us/img130/706/92349672.jpg[/img]

大概2小時
製作工具:鋼筆、透明度、色塊填色、圖層、網格、滴管

視傳1A 9821445055 卓育如
照片來源:偶像
視傳1A 9821445055 卓育如
Changed By: chocho1214
Change Date: December 29, 2009 12:11AM

Re: [作業04] 真人插畫 視傳1A 9821445055 卓育如
[img]http://img130.imageshack.us/img130/706/92349672.jpg[/img]

大概1.5小時

大概2小時
製作工具:鋼筆、透明度、色塊填色、圖層、網格、滴管

視傳1A 9821445055 卓育如照片來源:偶像
視傳1A 9821445055 卓育如
Changed By: chocho1214
Change Date: December 29, 2009 12:09AM

Re: [作業04] 真人插畫 視傳1A 9821445055 卓育如
[img]http://img707130.imageshack.us/img707/4131/6420203130/706/92349672.jpg[/img]

大概1.5小時


視傳1A 9821445055 卓育如照片來源:偶像
視傳1A 9821445055 卓育如

Original Message

作者: chocho1214
Date: December 29, 2009 12:08AM

Re: [作業04] 真人插畫 視傳1A 9821445055 卓育如
[img]http://img707.imageshack.us/img707/4131/64202032.jpg[/img]

大概1.5小時


視傳1A 9821445055 卓育如照片來源:偶像
視傳1A 9821445055 卓育如